Waar staan wij voor?

Het motto van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is “Met lef en liefde samen op weg”. We durven onderscheidend te zijn, hebben hart voor ons vak en blijven continu in ontwikkeling.   

Motto  

Vanuit onze visie op het onderwijs is het motto van de school: “Wij(s) in de maatschappij”  

Onze missie    

Wij bieden onderwijs dat kinderen voorbereidt op leven en ontwikkelen in de huidige en toekomstige maatschappij. We creëren een veilige, inspirerende en uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, talenten kunnen ontplooien en kennis kunnen opdoen en toepassen.  

Onze visie    

Onze kracht ligt in de balans die wij hebben binnen onze school:
De opbouw van het team zorgt voor een balans tussen ervaring en nieuwe kennis. We werken met leerstofjaarklassen (traditionele groepsindeling naar leeftijd) en binnen deze groep differentiëren we naar niveau. We gaan uitdaging en vernieuwing niet uit de weg wanneer dit aansluit bij onze visie. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn voor ons heel belangrijk. Indeling van de hoofdlocatie (duidelijke scheiding tussen kleuterbouw en middenbouw) en twee verschillende gebouwen dragen ertoe bij dat leerlingen geleidelijk meer zelfstandigheid ervaren. Betrokkenheid en nieuwsgierigheid van kinderen vormen de leidraad binnen ons onderwijs. Die nieuwsgierigheid en betrokkenheid aanspreken en groter maken staat centraal.  

Er zijn vier domeinen die een belangrijke plaats innemen in ons onderwijs.    

  • Natuur en milieu,   
  • ICT en mediawijsheid  
  • Bouw en techniek  
  • Burgerschap en cultuur

Deze vier domeinen bereiden de leerlingen goed voor op de hedendaagse maatschappij. Tweemaal per week, op dinsdag- en donderdagmiddag krijgen deze domeinen extra aandacht door het thematisch werken. Op deze manier bereiden we de kinderen voor op de hedendaagse maatschappij. Dit staat bij ons op het lesrooster als Wereldwijs. 

Openbare identiteit:  

Onze school is een openbare school. We maken geen onderscheid naar geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of maatschappelijke positie van ouders.  

Pedagogische identiteit:  

We vinden een veilig leerklimaat de basisvoorwaarde voor een goede ontwikkeling van onze leerlingen. Door aandacht te hebben voor de leerling (zowel individueel als in de groep), samen te werken met de ouder, maatregelen als een pestprotocol en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerling, ouder en leerkracht voor het handhaven van een prettige sfeer op school kunnen we dit bewerkstelligen. We vinden het belangrijk kinderen ervan bewust te maken dat leren een positieve bijdrage levert aan hun ontwikkeling. We doen dit door het kind actief te betrekken bij het eigen leerproces en hiervoor medeverantwoordelijk te maken.  

Didactische identiteit:  

We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Daarnaast hanteren we verschillende werkvormen om kinderen in een actieve werkhouding te krijgen en betrokken te houden bij de leerstof. Naast aangeboden leermethodes voor de basisstof, leggen we de nadruk op ervaringsleren. Kinderen mogen zien en ervaren hoe iets in zijn werk gaat (fabriek, stembureau etc). Zij gaan bijvoorbeeld actief de maatschappij in om te zien en aan den lijve te ondervinden of krijgen vanuit de maatschappij les van een gastleerkracht.  

Passend onderwijs:  

Wij geven onderwijs aan kinderen die passend onderwijs nodig hebben en passen binnen het schoolprofiel. Passend onderwijs geldt voor hen die meer zorg nodig hebben en voor de leerlingen die meer aan kunnen.