Ouderbetrokkenheid

MR
Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Via dit inspraakorgaan kan een school invloed uitoefenen op eventuele besluiten van het bevoegd gezag. In de MR hebben vertegenwoordigers van ouders en personeel zitting.

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de gesprekspartner van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen, ons bestuur. Hierin zijn de 6 openbare basisscholen van de stichting vertegenwoordigd. Vanuit de MR van OBS Dirk van Dijk is één lid van de oudergeleding en één lid van de personeelsgeleding vertegenwoordigd in de GMR.