Medezeggenschaps Raad


Wat is de MR?
Wie zitten er in de MR?
Wat zijn de taken van de MR?
Wat zijn de rechten en bevoegdheden van de MR?
De MR voor ouders.
De MR voor leerkrachten.
Agenda
Notulen

Wat is de medezeggenschapsraad?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Om alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk inspraak te geven bestaat de medezeggenschapsraad (MR).

De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

De MR vergadert eens per twee maanden in aanwezigheid van de locatie leider. In principe zijn de vergaderingen openbaar. Wanneer u onderwerpen heeft voor de vergadering of een vergadering bij wilt wonen, kunt u dat kenbaar maken bij een van de leden of de secretaris van de MR via het mailadres: mr@dirkvandijkschool.nl.

Naar boven

Wie zitten er in de MR?

 • Jeroen Westerveld (ouder)
 • Kim Braad (voorzitter)
 • Yuri Wieten (leerkracht)
 • Angelique van der Kamp-Metselaar

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die locatieleider wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de locatieleider.

De medezeggenschapsraad overlegt met de locatieleider over onderwerpen zoals:

 • verbetering van het onderwijs
 • het kiezen van leermethodes
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 • het schoolplan
 • vakantierooster en studiedagen
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders
 • veiligheid (in en rond de school)
 • schoolgids
 • passend onderwijs

Naar boven

Wat zijn de rechten en bevoegdheden van een MR?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

 1. Informatierecht – het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
 2. Recht op overleg – het recht op overleg houdt in dat de MR door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
 3. Initiatiefrecht – het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:

 • Instemmingsrecht – het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
 • Adviesrecht – bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe locatieleider. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

De rollen en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in:

 • Medezeggenschapsreglement Dirk van Dijkschool
 • Huishoudelijk reglement MR Dirk van Dijkschool

Naar boven

Medezeggenschapsraad – De MR voor ouders

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor 3 jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens weer verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de oudervereniging?
De MR en de oudervereniging spannen zich in om samen met het team van de Dirk van Dijkschool een goede school te maken en te houden. De oudervereniging bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Wat is de GMR?
De GMR is de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad voor stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK). Hierin hebben zowel ouders als leerkrachten van alle betrokken scholen zitting. De GMR behandelt aangelegenheden die betrekking hebben op de gehele stichting. Bevoegdheden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden zijn deels overgedragen aan de GMR.

Naar boven

Medezeggenschapsraad – De MR voor leerkrachten

Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?
De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Naar boven