Passend onderwijs

Vooraf

Het beleidsplan Passend Onderwijs van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK) geldt voor al de zes scholen van OOK en beschrijft onderwijs dat daadwerkelijk zoveel mogelijk past.

Visie

“If the child doesn’t learn the way you teach.

Teach the way the child learns”

Estrada, Baretta,Lovaas e.a.

Uitgangspunt voor de integrale visie op Passend Onderwijs is bovenstaande quote. Waar kunnen we elkaar versterken in de zoektocht naar datgene wat wél lukt en waar kansen liggen? We kijken op een andere manier naar kinderen die verschillen en passen het onderwijs aan daar waar kan. Leerlingen vormen het uitgangspunt voor in te vullen onderwijs. Passend onderwijs is maatwerk binnen de stichting.

Passend Onderwijs op niveau van de stichting

Helder en transparant beleid: wat kunnen we wel/niet bieden als het gaat om passend onderwijs. Wat is ons gezamelijk streven en waar kunnen we elkaar versterken.

Het gehele team van directies is op de scholen op zoek naar kansen in de uitdaging waar we voor staan: passend onderwijs realiseren die past bij de identiteit van elke school.

De procesgroep stuurt Passend Onderwijs aan op stichtingsniveau. Deze procesgroep neemt initiatief, signaleert daar waar nodig en borgt het beleid rondom Passend Onderwijs.

Passend Onderwijs op niveau van de scholen

De 1-Zorgroute vormt de basis voor de zorgstructuur op al onze scholen. De zorgstructuur is binnen deze route helder omschreven in een schoolspecifiek Zorgplan. De beschrijving omvat procedures en routinematig handelen waar het kan, met  beredeneerde afwijking waar dat nodig is.

De basisondersteuning dient in het School Ondersteuning Profiel (SOP) beschreven te zijn en wordt gerealiseerd in de dagelijkse gang van zaken binnen de scholen. Het omvat duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en routes voor alle betrokkenen van het onderwijsleerproces. Daarnaast is er een flexibel ‘zorgplafond’ omschreven. Het flexibel zorgplafond is een gedeelde verantwoordelijkheid van directie, intern begeleider, leerkrachten en directeur-bestuurder.

De directie is verantwoordelijk voor het SOP. De intern begeleiders dragen zorg voor de 1-Zorgroute. Binnen 1-Zorgroute zijn er periodiek georganiseerde Zorgadviesteams (ZAT). Deze vergadering is een multi-disciplinair overleg tussen ouders, leerkracht, Centrum Jeugd en gezin, orthopedagoog van het Samenwerkingsverband en een onderwijsspecialist van het intern aanwezige Team Passend Onderwijs (team PO). De intern begeleider zit voor en stelt de agenda op.

Traject Passend Onderwijs

Vanuit het ZAT kan een leerling een traject Passend Onderwijs toegekend krijgen. Iedere leerling moet zijn of haar talenten verder kunnen ontwikkelen. Het versterken van kennis, vaardigheden van de leerling én het uitbreiden van het handelingsrepertoire van leerkrachten vormen hierbij speerpunten. Er is een een nieuwsgierig, reflecterend en lérende beroepshouding nodig van de leerkracht. Binnen de groep leerlingen én de teams van de scholen accepteert men de norm dat men ánders mag zijn en op een andere wijze mág leren.

De onderwijsspecialisten van Team Passend Onderwijs bieden hiervoor concrete inhoud ten behoeve van een optimale ontwikkeling van leerling en leerkrachtvaardigheden.

Passend Onderwijs op niveau van de leerling en ouders

In het onderwijs binnen onze scholen staat het welbevinden van de leerling voorop, binnen de mogelijkheden die de sociale context van een groep kan bieden. Dat wil zeggen dat we altijd uitgaan van de ondersteuningsmogelijkheden die binnen een groep leerlingen gerealiseerd moeten kunnen worden. Wanneer we, in goed overleg met ouders en deskundigen, moeten constateren dat het zorgplafond bereikt is, wordt naar een passende oplossing gezocht. De leerling én ouders mogen inbreng hebben ten behoeve van het onderwijsleerproces. Daarmee worden zij mede-eigenaar van het onderwijsleersituatie. Gedurende het hele traject van zorg staat structureel contact tussen leerling, ouders en school voorop.

Concrete uitvoering trajecten Passend Onderwijs

De onderwijsspecialisten van Team Passend Onderwijs werken vanuit een vraag. Samen mét de leerling en leerkracht zoekt men kansen om het onderwijs ín de klas voor de leerling te verbeteren.

Het doel is dat er een positieve ontwikkeling plaatsvindt in het onderwijsleerproces in de klas. Leerkrachtstijl, (school)omgeving en/of leerlingvaardigheden spelen bij deze ontwikkelingskansen een rol.

In overleg met leerling, ouders en leerkracht wordt het teamlid Passend Onderwijs de spil in het handelingsgerichte onderzoek naar de specifieke ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling. Zo krijgt het een concrete vertaling naar de dagelijkse praktijk in de klas en biedt het nieuwe ontwikkelingskansen.

Welke disciplines omvat het team Passend Onderwijs

Het team van specialisten kent drie disciplines:

  • Leer- en Gedragsproblematiek
  • Hoogbegaafdheid (Torenklas: groep 3/4, 5/6 en 7/8)
  • Bovenschools intern begeleiding