Waar staan wij voor?

Een gewone school met krachtig onderwijs

Onze missie

Veelzijdig onderwijs bieden in een rustige omgeving, waarbij zelfstandigheid, samenwerking en de persoonlijke ontwikkeling de basiselementen zijn.

Onze visie

De visie van onze school wordt hieronder beschreven.

Openbare identiteit

Onze school is een openbare school. Dat betekent dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt naar geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of maatschappelijke positie van de ouders.

Kenmerken:

 • Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan
 • Emancipatie en tolerantie, dat wil zeggen dat in onze school de principiële gelijkwaardigheid van opvattingen wordt gegarandeerd.
 • Algemene toegankelijkheid: onze school weigert geen kinderen op grond van ras of overtuiging.

Pedagogische identiteit

Veiligheid:

Elk kind moet zich in en rondom de school veilig kunnen voelen en niet bedreigd worden door anderen (kinderen en volwas­senen) en door omstandigheden van welke aard dan ook. Iedere leerling moet daar zelf ook toe bijdragen.

Kenmerken:

 • De school zorgt voor een veilige omge­ving in en rondom de school.
 • De school besteedt ook veel aandacht aan de naleving van het Pestprotocol Leerlingen.
 • We spreken kinderen aan op hun gedrag als dat niet overeenkomt met goede omgangsvormen, met respect en zorg voor elkaar en als de zorg voor materialen onvoldoende is.
 • Het is van belang dat ouders/verzor­gers en leerkrachten zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een veilig klimaat op school.
 • Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling door een methodische aanpak en toetsing van resultaten

Didactische identiteit

De school kiest voor een verscheidenheid in werkvormen waardoor kinderen zelfstandig maar ook gezamenlijk opdrachten kunnen verwerken. Tevens leren ze om zelf verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van hun werk. Hier verschillen kinderen in. Het ene kind is er eerder aan toe dan het andere kind maar het doel is wel dat ze het allemaal leren.

Kenmerken:

 • De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem waardoor kinderen, ouders en teamleden weten welke basisstof jaarlijks moet worden aangeboden.
 • Binnen de groep worden werkvormen aangeboden die het mogelijk maken om kinderen extra hulp te bieden die moeite hebben met het reguliere programma, maar ook extra zorg voor leerlingen die meer aankunnen!
 • De vorderingen van leerlingen worden regelmatig en systematisch geregistreerd, zodat er juiste hulp kan worden geboden.

Een ‘Leefstijlschool’

Openbaar onderwijs kent als basis: ‘Niet apart, maar samen’. Hierin ligt een opdracht, namelijk ‘samen leven’.

Als Dirk van Dijkschool hebben wij gekozen voor een structurele aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle leerlingen krij­gen wekelijks les uit de methode: “Leefstijl”.

Actief burgerschap

Tijdens veel lessen besteden we ook aan­dacht aan actief burgerschap. Onder actief burgerschap wordt verstaan: “Het opvoeden van kinderen tot respectvolle verantwoorde­lijke burgers die weten hoe een democratie werkt en daaraan een waardevolle bijdrage willen leveren”. Ook is er op school een leerlingenraad.

Klassenshows

Naast de verstandelijke en de sociaal-emoti­onele ontwikkeling wordt er veel tijd besteed aan de creatieve ontwikkeling. Dit ziet u terug in de zogenaamde klassenshows. Kin­deren uit alle groepen treden op voor hun ouders en schoolgenoten. Zelf doen maar ook naar elkaars optreden kijken vinden wij een belangrijk aspect.

Leesactiviteiten

De school besteedt veel aandacht aan lezen. Hiervoor hebben wij een schoolbiblio­theek ingericht met goede jeugdliteratuur, die doorlopend met de nieuwste boeken wordt aangevuld. We hebben een goede samenwerking met de bibliotheek. We doen mee aan het Basistraject voor Leesscholen. Alle groepen brengen een paar keer per jaar een bezoek aan de bibliotheek. We doen in elke groep extra activiteiten om het leesplezier te vergroten. We besteden veel aandacht aan de Kinderboekenweek en aan de Nationale Voorleesdagen. Alle groepen gaan een workshop volgen of een theater­voorstelling bijwonen die te maken heeft met lezen. De Dirk van Dijkschool kan dus een echte ‘leesschool’ worden genoemd.

Leerlingenraad

Sinds 2011 is er op school een leerlingen­raad. Jaarlijks worden uit de groepen 5 t/m 8 vertegenwoordigers gekozen. De leerlingen­raad vergadert een aantal keer per jaar. Op deze manier kunnen de kinderen meeden­ken over schoolse onderwerpen. Er zijn elk jaar twee onderwerpen waarover de raad een voorstel doet.

De raad mag jaarlijks een bedrag van €250 besteden aan een verbeter-onderwerp
De raad doet een voorstel voor het goede doel voor het schooljaar.